Domstolarna i Europeiska unionens konstitution (2003:15)

Författare: Hettne Jörgen, Öberg Ulf

Denna rapport har i huvudsak tre syften. För det första analyseras de förändringar för domstolarna som Nicefördraget banade väg för. I detta sammanhang berörs även vissa nyligen införda ändringar i domstolarnas rättegångsregler som syftar till att effektivisera rättegångsförfarandet.

Rapporten syftar för det andra till att analysera de frågor som var aktuella i Europeiska konventets arbete och som kom till uttryck i konstitutionsutkastet, särskilt i den del de rör domstolarnas kompetens. För det tredje syftar rapporten till att bidra till diskussionen om hur EU:s domstolssystem under alla omständigheter bör vara utformat på längre sikt.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida domstolssystem och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.