Subsidiaritetsprincipen - politisk granskning eller juridisk kontroll? (2003:4)

Författare: Hettne Jörgen

Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga beslutsnivå. Inom EU infördes principen genom Maastrichtfördraget, som trädde ikraft i november 1993.

Principen antyds på flera ställen i EU-fördraget men kom ändå främst att uppfattas som en juridisk princip, eftersom den kom till tydligast uttryck i EG-fördraget och därmed underställdes EG-domstolens behörighet.

Principens rättsliga karaktär förstärktes ytterligare då de politiska överenskommelserna om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna integrerades i ett särskilt protokoll till EG-fördraget som trädde ikraft i maj 1999. I EG-domstolens rättspraxis har subsidiaritetsprincipen används för att utföra en begränsad form av juridisk kontroll av hur EU-institutionerna använder sin kompetens.

EG-domstolen är medveten om att subsidiaritetsprövningen i stor utsträckning innefattar politiska lämplighetsfrågor och undviker därför att sätta sig i de politiska institutionernas ställe. I den här rapporten analyseras detta mot bakgrund av den då pågående debatten i konventet om Europas framtid.

Rapporten presenterades vid seminariet Framtidskonventet och befogenhetsfördelningen och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.