Subsidiaritetsprincipen - politisk granskning eller juridisk kontroll? (2003:4)

Författare: Hettne Jörgen

Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga beslutsnivå. Inom EU infördes principen genom Maastrichtfördraget, som trädde ikraft i november 1993.

Principen antyds på flera ställen i EU-fördraget men kom ändå främst att uppfattas som en juridisk princip, eftersom den kom till tydligast uttryck i EG-fördraget och därmed underställdes EG-domstolens behörighet.

Principens rättsliga karaktär förstärktes ytterligare då de politiska överenskommelserna om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna integrerades i ett särskilt protokoll till EG-fördraget som trädde ikraft i maj 1999. I EG-domstolens rättspraxis har subsidiaritetsprincipen används för att utföra en begränsad form av juridisk kontroll av hur EU-institutionerna använder sin kompetens.

EG-domstolen är medveten om att subsidiaritetsprövningen i stor utsträckning innefattar politiska lämplighetsfrågor och undviker därför att sätta sig i de politiska institutionernas ställe. I den här rapporten analyseras detta mot bakgrund av den då pågående debatten i konventet om Europas framtid.

Rapporten presenterades vid seminariet Framtidskonventet och befogenhetsfördelningen och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.