Greening Farm Payments under the 2013 CAP Reforms: A Major Stride towards “Sustainable Agriculture”?

Författare: Cardwell Michael, Epstein Alicia

EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformerades 2013 för att bättre kunna möta utmaningar som klimatförändringar och en säker livsmedelsförsörjning.

Ett viktigt led i reformen var att miljöanpassa jordbruksstöden. Även om den efterföljande lagstiftningen inte har nått upp till målen menar författarna att reformen var ett steg i rätt riktning mot ett hållbart europeiskt jordbruk. De pekar dock på att EU behöver inta ett mer långsiktigt perspektiv och att jordbrukspolitiken bör samordnas med andra politikområden, om hållbarhetsmålen ska kunna nås.

Slutligen trycker författarna på vikten av att hitta den rätta balansen mellan å ena sidan ett regelverk som är administrativt fungerande och proportionerligt, och å andra sidan insatser som är anpassade till de naturliga förutsättningarna för jordbruk i olika miljöer.

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

17 november 2017 10:27 Kölling Mario

EU står inför flera långsiktiga utmaningar med konsekvenser för budgeten. Mot den bakgrunden tycks både EU:s institutioner och medlemsstaterna inse vikten av att fokusera mer på europeiskt mervärde. Ett omdebatterat verktyg i budgeten är villkorad finansiering.