Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien är i dag kritiska till en fördjupad europeisk integration och efterlyser mer beslutsmakt till medlemsstaterna.

Enigheten inom gruppen gäller framför allt synen på migrationsområdet men är inte är så stark som den kan verka. Det menar författaren till denna analys, Zsuzsanna Végh, som också pekar på att gruppens samarbetsformer inte har förändrats sedan 2015 – trots en tydligare profil på EU-nivå.

Skiljelinjerna berör inte minst synen på EU:s framtidsfrågor. Samarbetet försvåras också av Polens och Ungerns konfrontation med EU i fråga om rättsstatens principer.

Störst chans till fortsatt samordning finns enligt författaren på de specifika politikområden där deras intressen sammanfaller.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.