From Pro-European Alliance to Eurosceptic Protest Group? The case of the Visegrad Group

Författare: Végh Zsuzsanna

Målet om EU-medlemskap enade tidigare Visegradländerna. I dag riktar de alltmer kritik mot EU, främst när det gäller migration. Bakom enigheten finns dock viktiga skiljelinjer.

Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien är i dag kritiska till en fördjupad europeisk integration och efterlyser mer beslutsmakt till medlemsstaterna.

Enigheten inom gruppen gäller framför allt synen på migrationsområdet men är inte är så stark som den kan verka. Det menar författaren till denna analys, Zsuzsanna Végh, som också pekar på att gruppens samarbetsformer inte har förändrats sedan 2015 – trots en tydligare profil på EU-nivå.

Skiljelinjerna berör inte minst synen på EU:s framtidsfrågor. Samarbetet försvåras också av Polens och Ungerns konfrontation med EU i fråga om rättsstatens principer.

Störst chans till fortsatt samordning finns enligt författaren på de specifika politikområden där deras intressen sammanfaller.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.