The Future of the Economic and Monetary Union: Reform Perspectives in France, Germany, Italy and the Netherlands

Författare: Destais Christophe, Eriksson Jonas, Jones Erik, Schout Adriaan, Schwarzer Daniela

I diskussionen om EU:s framtid är en euroreform högt prioriterad. Hur långtgående reformerna blir avgörs i hög grad av den linje Tyskland kommer att driva, men en viktig faktor är också EMU-ländernas olika syn på den ekonomiska och monetära unionen.

Den finansiella och ekonomiska krisen i slutet av 2000-talet exponerade flera svagheter i euroområdets regelverk och institutionella struktur.

Idag är euroländerna eniga om att gå vidare med vissa reformområden, men inte om hur långt riskerna ska delas: på ena sidan står fattigare länder som vill ha mer gemensam skuldsättning och därmed riskdelning, och på den andra rikare länder som förordar en starkare roll för marknaden och därmed riskminskning.

Ämnet för denna antologi är vilka reformer vi kan förvänta oss med utgångspunkt i hur Italien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna ser på EMU och eurokrisen.

Att ta hänsyn till ländernas erfarenheter av krisen tycks särskilt viktigt när det gäller Italien, där svårigheterna att bilda en regering har varit dominerade sedan valet den 4 mars.

En slutsats är också att kommissionens mer långtgående förslag sannolikt inte kommer att vinna gehör i nyckellandet Tyskland. Tyska politiker har idag större förståelse för åtstramningspolitikens negativa effekter men motsätter sig en omfördelning från rikare till fattigare euroländer.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.