The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

Författare: Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.

Samarbetet mellan de baltiska och de nordiska länderna bygger på en känsla av att tillhöra en familj med gemensamma historiska och kulturella band. I skuggan av brexit sker också ett visst samarbete med Nederländerna och Irland.

I den här analysen beskrivs likheter och skillnader mellan de sex ländernas EU-politiska ståndpunkter. En likhet är att de ser EU:s sammanhållning som ett viktigt mål. Samtidigt är graden av delaktighet i EU-samarbetet en grundläggande skillnad: gruppen rymmer alltifrån Finlands positiva syn på europeisk integration till Danmarks permanenta undantag.

Författarna menar att gruppen har intresse av att samarbeta men att det inte alltid är möjligt på grund av skiftande ståndpunkter. Säkerhet i Östersjöområdet är ett exempel: här finns gemensamma intressen och dessutom en ökad samsyn om säkerhetsläget. Samtidigt agerar länderna till stor del utifrån sina olika erfarenheter och traditioner.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

5 juni 2019 09:44 Wenander Henrik

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.