Better In or Better Out: Weighing Sweden’s Options vis-à-vis the Banking Union

Författare: Beck Thorsten

Medlemsstater utanför euroområdet kan ansluta sig till EU:s bankunion eller fortsätta att stå utanför. I den här rapporten ställer professor Thorsten Beck upp för- och motargument för Sveriges eventuella deltagande. (2019:2)

Sverige och Danmark – båda länder utanför euroområdet – utreder eventuellt deltagande i EU:s bankunion. I den här rapporten presenteras ett av bidragen till den svenska utredningen, där författaren går igenom för- och nackdelar med ett svenskt deltagande.

Till fördelarna hör möjligheten att dra nytta av ECB:s expertis och att integreras närmare med den inre marknaden för bankverksamhet. Till nackdelarna hör förlusten av oberoendet för svenska tillsyns- och resolutionsmyndigheter (Finansinspektionen och Riksgälden).

Författaren ger inga rekommendationer om vilket val Sverige bör göra men föreslår kriterier som bör vägleda beslutsprocessen:

  • Mervärde jämfört med det nordisk-baltiska samarbetet inom banktillsyn.
  • Huruvida Danmark kommer att gå med i bankunionen.
  • Hur tillsynen av stora svenska banker skulle hanteras jämfört med idag.

  • Hur banker i Sverige väntas reagera på den nya tillsyns- och resolutionsstrukturen.

Thorsten Beck är professor i bank och finans vid Cass Business School i London. Den offentliga utredningen ”Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen” redovisar sitt uppdrag i november 2019.

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

18 december 2019 13:19 Engberg Katarina

Portugals ekonomiska återhämtning och politiska stabilitet används ibland som argument för att överge åtstramningspolitiken och se över EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Även om den portugisiska ekonomin fortfarande har svagheter visar framgången att södra Europa rymmer stora variationer. Det skriver Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

4 december 2019 13:36 Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)