Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Författare: Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

För att lösa EU:s största problem måste Europeiska kommissionen fatta politiska beslut. Det målet formulerade Jean-Claude Juncker när han tillträdde som kommissionsordförande 2014. Ambitionen förutsatte fokusering på färre frågor, en intern omorganisation och förändringar i samordningen med andra EU-institutioner.

Vad blev resultatet av Junckers inriktning? I denna Europapolitiska analys undersöker professor Mark Dawson tre aspekter av frågan: makten över dagordningen, arbetsmetoder samt lagstiftningsprocessen.

Författaren konstaterar att kommissionen lade fram en stor del av sina aviserade förslag men hade svårigheter att omvandla dem till lagstiftning. Kontrollen över det politiska beslutsfattandet ligger fortfarande hos andra aktörer, framför allt Europeiska rådet.

Å andra sidan, menar författaren, finns det idag få alternativ till en politisk kommission. Eftersom EU hanterar alltmer omtvistade frågor är rollen som oberoende institution inte längre möjlig.

Idén om ett tydligare samband mellan kommissionens förslag och politiska avvägningar bär också på möjligheten att göra EU mer demokratiskt. Slutsatsen är därför att efterfrågan på en politisk kommission sannolikt kommer att överleva Junckers ordförandeskap.

Mark Dawson är professor i EU-rätt vid Hertie School of Governance i Berlin.

Green paths through a pandemic

Juni 2020 Engström Mats

Den pågående pandemikrisen har skapat osäkerhet för den gröna given – EU-kommissionens ambitiösa plan för framsteg på miljö- och klimatområdet. Vad kan beslutsfattare göra om de vill att given ska ge resultat? Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, identifierar sex handlingsvägar. (2020:8epa)

Suspension of EU funds for breaches of the rule of law – a dose of tough love needed?

Juni 2020 Łacny Justyna, von Bogdandy Armin

Europeiska kommissionen har föreslagit att EU-medel ska kunna dras in om en medlemsstat bryter mot rättsstatens principer. I en analys av förslaget menar professorerna Armin von Bogdandy och Justyna Łacny att förslaget är välkommet men rättsligt osäkert. Indragna EU-medel kan också skada de medborgare som pengarna är till för. (2020:7epa)