Med marknaden som norm – EU:s statsstödsregler som politisk styrning

Författare: Nyberg Linda

EU:s statsstödsregler syftar till att värna fri konkurrens, som i sin tur anses skapa välstånd och utveckling. Regelverkets ideologiska grundval väcker dock frågor kring demokrati och politiskt handlingsutrymme – frågor som bör synliggöras och diskuteras. Det skriver statsvetaren Linda Nyberg. (2020:2)

EU:s statsstödsregler är till för att de europeiska företagen ska konkurrera på så lika villkor som möjligt. Utgångspunkten är att fri konkurrens skapar effektiva marknader, vilket i sin tur antas gynna samhället i stort genom lägre priser, bättre kvalitet och mer innovation.

I den här rapporten undersöker forskaren Linda Nyberg statsstödsreglerna från ett statsvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på de politiska föreställningar om relationen mellan stat och marknad som regelverket vilar på.

I rapporten går författaren igenom definitioner av statligt stöd, tillåtna undantag och EU:s styrning av statliga stöd i syfte att skapa förståelse för den bakomliggande ideologin och hur den har utvecklats. Den ideologiska grundvalen innebär enligt henne att offentliga beslutsfattare har lärt sig att resonera om sina val med marknaden som norm. Den har också bidragit till en förskjutning i synen på statens roll i politiken – från ett ideal om en aktiv stat till ett ideal om en mer passiv stat som skapar förutsättningar för fri konkurrens.

Målet med rapporten är i första hand att stimulera till en diskussion om hur EU styr genom statsstödsreglerna och hur den styrningen påverkar demokrati och politiskt handlingsutrymme.

Linda Nyberg är fil.dr i statsvetenskap vid Lunds universitet.

EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market

Juni 2020 Andhov Marta, Bastidas Venegas Vladimir, Engberg Katarina, Hettne Jörgen, Papadopoulos Thomas, Wiberg Maria

När EU satsar på att stärka sin konkurrenskraft hamnar den inre marknadens grundvalar i fokus. Är en mer offensiv industripolitik förenlig med fri och rättvis konkurrens? Frågan fördjupas i en antologi om rättsliga instrument som är centrala för EU:s inre marknad. (2020:1op)

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Juni 2020 Andersson Ulrika, Weissenbilder Marcus

Svenska medborgare är mer positiva till EU än någonsin men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av 2019 års opinionsundersökning, som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)