Med marknaden som norm – EU:s statsstödsregler som politisk styrning

Författare: Nyberg Linda

EU:s statsstödsregler syftar till att värna fri konkurrens, som i sin tur anses skapa välstånd och utveckling. Regelverkets ideologiska grundval väcker dock frågor kring demokrati och politiskt handlingsutrymme – frågor som bör synliggöras och diskuteras. Det skriver statsvetaren Linda Nyberg. (2020:2)

EU:s statsstödsregler är till för att de europeiska företagen ska konkurrera på så lika villkor som möjligt. Utgångspunkten är att fri konkurrens skapar effektiva marknader, vilket i sin tur antas gynna samhället i stort genom lägre priser, bättre kvalitet och mer innovation.

I den här rapporten undersöker forskaren Linda Nyberg statsstödsreglerna från ett statsvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på de politiska föreställningar om relationen mellan stat och marknad som regelverket vilar på.

I rapporten går författaren igenom definitioner av statligt stöd, tillåtna undantag och EU:s styrning av statliga stöd i syfte att skapa förståelse för den bakomliggande ideologin och hur den har utvecklats. Den ideologiska grundvalen innebär enligt henne att offentliga beslutsfattare har lärt sig att resonera om sina val med marknaden som norm. Den har också bidragit till en förskjutning i synen på statens roll i politiken – från ett ideal om en aktiv stat till ett ideal om en mer passiv stat som skapar förutsättningar för fri konkurrens.

Målet med rapporten är i första hand att stimulera till en diskussion om hur EU styr genom statsstödsreglerna och hur den styrningen påverkar demokrati och politiskt handlingsutrymme.

Linda Nyberg är fil.dr i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Europeisk minimilön: rättslig grund och politiskt tryck

Februari 2020 Wetter Anna

Europeiska kommissionen har på kort tid tagit idén om en minimilön från ord till handling. I Sverige har både arbetsmarknadsparter och politiska aktörer kommit med kritik och uttryckt oro för den svenska kollektivavtalsmodellen. Att EU har svaga befogenheter på området lär dock inte få frågan att försvinna från den politiska dagordningen. Det skriver Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet?

December 2019 Wetter Anna

Att stärka partnerskapet med Europaparlamentet är en av prioriteringarna för Europeiska kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen. Ett förslag som har väckt frågor gäller parlamentets initiativrätt. Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, reder ut vad det kan innebära i praktiken.