Senaste publikationer

2010

Sieps gör i ett löpande projekt en årlig statistisk genomgång av EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994 och den senast publicerade avser 2008 som kan läsas och laddas ned här nedan.

En sammanställning för 2009 är under arbete. Under nästa år kommer dessutom ny statistik att...

Läs mer
Författare:

Den öppna samordningsmetoden är en relativt ny samarbetsform i EU. Den används för att samordna medlemsstaternas nationella politik i syfte att uppnå gemensamma mål. Metoden är dock knappast okontroversiell. Kritiker har hävdat att den bara har begränsade effekter, medan anhängarna menar att den...

Läs mer

Ordförandelandet Belgien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om nya initiativ inom det ekonomisk-politiska området samt hantera den ekonomiska krisens fortsatta förlopp. Vidare har den praktiska tillämpningen av Lissabonfördraget varit en central fråga...

Läs mer

Utvidgningen har ofta kallats "EU:s största framgång" och den har otvivelaktigt varit ett av unionens mest betydelsefulla åtaganden de senaste decennierna. Men uppdagade brister när det gäller hur frågan hanteras och en ökad tveksamhet till fortsatt utvidgning, har medfört att medlemsstaterna...

Läs mer
Författare:

I oktober 2010 kom till slut Europeiska kommissionens meddelande om översynen av EU:s budget. Professor Iain Begg drar i sin analys slutsatsen att status quo även fortsättningsvis kommer att vara en dominerande faktor. Det finns dock en rad frågor som kommer att behöva diskuteras grundligt den...

Läs mer
Författare:

Arbetet med en reformering av lagstiftningen på området för finansiella tjänster i EU har pågått sedan slutet av 1990-talet och i denna analys ges en kortfattad historik över reformprocessen. Dessutom diskuteras tillämpningen av artikel 290 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt...

Läs mer
Författare:

Genom Lissabonfördraget har den rättsliga grunden för den så kallade kommittologin ändrats. Det som tidigare fanns samlat i en enda fördragsartikel är nu uppdelat i två artiklar och i endast ett fall är avsikten att det så kallade kommittéförfarandet (kommittologin) ska behållas. I denna analys...

Läs mer
Författare:

Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat sysselsättningen och välfärden på de nya, flexibla arbetsmarknaderna särskilt hårt. Bara genom ett sammanhållet förhållningssätt till integration av marknader och marknadskorrigerande åtgärder, kan man i framtiden förhindra åtgärder som äventyrar...

Läs mer
Författare:

I Lissabonfördraget förbinder sig EU att skapa en europeisk "social marknadsekonomi". Men den lagstiftning som krävs för att uppnå det målet är alltjämt beroende av kvalificerade majoriteter i Ministerrådet och kan därför lätt blockeras av veto från medlemsländer som föredrar en "liberal...

Läs mer
Författare:

Stabilitets- och tillväxtpakten måste förstärkas, ges ökad automatik och innebära möjlighet till progressiva sanktioner. Dessutom måste den finansiella övervakningen förbättras genom inrättande av en europeisk myndighet för finansiell stabilitet och Europeiska stabilitetsfonden (EFSF)...

Läs mer
Författare:

Oavsett om man ser globala obalanser som en avgörande faktor, en av flera orsaker eller en bisak har finanskrisen åter satt företeelsen på den politiska dagordningen. I denna forskningsrapport ger professor Philip R. Lane ett europeiskt perspektiv på externa obalanser. Den behandlar också de...

Läs mer
Författare:

Föreställningen att papperslösa står utanför lagen är felaktig. Det är en av de slutsatser som redovisas i en ny Europapolitisk analys, med bidrag från sex forskare vid Lunds universitet. Deras forskning visar att lagen i högsta grad är avgörande för de papperslösas situation och att det i vissa...

Läs mer

Sieps gör i ett löpande projekt en årlig statistisk genomgång av EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994 och den senast publicerade avser 2008 som kan läsas och laddas ned här nedan.

En sammanställning för 2009 är under arbete. Under nästa år kommer dessutom ny statistik att...

Läs mer
Författare:

Cirkulär migration är ett centralt begrepp när det gäller EU:s framtida migrationspolitik, vars huvudtanke är att arbetskraftens rörlighet ska gynna såväl ursprungslandets som mottagarlandets ekonomi. I en ny Sieps-rapport undersöker författaren den relevanta litteraturen och diskuterar problem...

Läs mer
Författare:

Utmaningarna för EU:s nuvarande ordförandeland Spanien har varit flera. Uppgiften att nå en överenskommelse om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning under det kommande decenniet, den akuta ekonomiska krisen i bland annat Grekland och krishantering i samband med jordbävningarna i Haiti...

Läs mer
Författare:

Den ekonomiska krisen har lett till stora budgetunderskott och ökande statsskulder i flertalet EU-länder. De finansiella kostnaderna för statsskulderna ska inte överdrivas, men de kommer att öka ytterligare när räntorna stiger från de nuvarande låga nivåerna. Om marknaderna dessutom börjar...

Läs mer

De senaste månaderna har vi bevittnat en ökad aktivitet i frågan om att skapa den europeiska utrikestjänst - European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget. Detaljerna är visserligen alltjämt föremål för (intensiva) diskussioner, men i denna analys visar författaren...

Läs mer

Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap genomgått en kraftig förskjutning. Den senaste mätningen visar att det för första gången sedan 1995 föreligger ett majoritetsstöd för EU-medlemskapet; 51 procent för jämfört med 23 procent emot och 26 procent...

Läs mer
Författare:

Debatten om ett socialt Europa har pågått under lång tid men lett till blygsamma resultat. I Lissabonfördraget slås för första gången fast att EU är en social marknadsekonomi. I denna analys diskuteras vad detta betyder samt om Lissabonfördraget i övrigt kan bidra till att minska EU:s...

Läs mer
Författare:

Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor? Författarna till rapporten Upphandling och arbete i EU anser att så är fallet, men menar att Sverige...

Läs mer

Den ekonomiska och finansiella krisen var en av de viktigaste frågorna på bordet under Sveriges ordförandeskap i EU. Resultatet, som föregicks av stundtals svåra förhandlingar, blev ett politiskt beslut om ett nytt ramverk för tillsyn av EU:s finansmarknad.

I denna analys gör författarna...

Läs mer

Med Lissabonfördraget i kraft – och inrättandet av en vald ordförande för Europeiska rådet och en ”Hög Representant” för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik – har villkoren för de roterande ordförandeskapen och det så kallade triosamarbetet förändrats. I en ny rapport från samarbetsprojektet...

Läs mer

De svenska domstolarna ingår numera i en rättsordning som omfattar hela EU och deras praxis. När det gäller att begära förhandsavgörande från EU-domstolen är detta centralt för EU-rättens genomslag i Sverige. Med tiden har det också blivit vanligare att svenska domstolar begär förhandsavgöranden...

Läs mer
Författare:

Debatten om en reformering av EU:s budget har hittills huvudsakligen handlat om hur unionens pengar används. Men en verklig reformering kräver också en seriös hantering av frågan om budgetens finansiering, hävdar författaren till en ny analys.

En sådan diskussion skulle kunna resultera i...

Läs mer
Författare:

Trots att EU har satt upp en rad ambitiösa mål när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, användning av förnyelsebar energi och effektivare energianvändning, lyckades man inte spela någon avgörande roll under förra årets klimatförhandlingar i Köpenhamn. En orsak var bristande intern...

Läs mer
Författare:

Enklare regler och lagar är numera en officiell målsättning på såväl europeisk som nationell nivå. EU-kommissionen driver på för att medlemsländerna ska minska de administrativa bördorna - inte minst för företag – och kräver att länderna i förväg utreder konsekvenserna av föreslagna regler och...

Läs mer
Författare:

Publikationer år