Senaste publikationer

2013

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på....

Läs mer

I fördraget om Europeiska unionen anges att EU i sina relationer med omvärlden ska försvara och främja unionens värden och intressen. Man ska också verka för ”strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga”. I den här...

Läs mer
Författare:

EU har det senaste decenniet inlett en rad åtgärder som syftar till att förebygga icke-smittsamma sjukdomar. Att med hjälp av regleringar försöka bromsa så kallade livsstilssjukdomar är dock inte okontroversiellt. Det krävs därför strategiska överväganden och noggrann politisk planering på såväl...

Läs mer

Schengen-samarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Vid några tillfällen har det...

Läs mer
The Future of the Schengen System (2013:6)
Författare:

Före utgången av 2013 måste alla kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien vara avskaffade. Det har i flera EU-länder lett till en förnyad oro för ”social turism”.

I den här rapporten granskar författarna erfarenheterna i Sverige, där man...

Läs mer

Den 28 januari 2013 meddelade Efta-domstolen dom i det så kallade Icesave-målet. Bakgrunden var att Eftas övervakningsmyndighet (ESA), i samband med kollapsen av samtliga större isländska banker hösten 2008, ansåg att Island hade brutit mot det EU-direktiv (Insättningsgarantidirektivet) som...

Läs mer

Fyra år har gått sedan EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) antogs. Inför det årliga forum som äger rum i Vilnius i november 2013, presenterar Kristine Kern och Stefan Gänzle i den här publikationen sin analys av hur strategin har utvecklats.

Författarna gör en preliminär bedömning av vad som...

Läs mer

Den grundläggande uppgiften för Europeiska rådet har varit att dra upp riktlinjerna för EU:s politik på lång sikt. Europeiska rådets inflytande har dock gradvis ökat. Med Lissabonfördraget fick Europeiska rådet status som en av EU:s institutioner, under ledning av en...

Läs mer
Författare:

Europaparlamentsvalen i maj 2014 kommer att vara de hittills viktigaste. Med den ökade makt som Lissabonfördraget har gett parlamentet kommer den nya majoriteten att fatta beslut om allt från reglering av den gemensamma marknaden till den fria rörligheten för personer, internationella...

Läs mer
Författare:

Tyskland går till val den 22 september, efter en valrörelse där EU har varit närmast en icke-fråga. Valkampanjen har i stället kretsat kring inrikespolitiska frågor som pensioner, lagstadgad minimilön och stöd till barnfamiljer. 

Tysklands centrala roll i EU – inte minst när det gäller...

Läs mer
Författare:

Den 1 juli 2013 övertog Litauen – för första gången någonsin – det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. I den här publikationen analyseras huvuddragen i förberedelserna och utmaningarna för det litauiska ordförandeskapet. 

Författaren konstaterar att Litauen är ett litet...

Läs mer
Författare:

Den 1 april 2012 infördes möjligheten till europeiskt medborgarinitiativ. Det ger EU:s medborgare rätt att föreslå lagstiftning i en fråga där EU har befogenhet, och ett antal förslag finns i dag registrerade på EU-kommissionens särskilda webbplats.

Den här europapolitiska analysen...

Läs mer
Författare:

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en av de värderingar som Europeiska unionen vilar på, och en förutsättning för att ett land ska komma ifråga som medlem. Genom att jämföra hur EU agerar när det gäller grundläggande rättigheter i kandidatländerna med hur man resonerar beträffande länder...

Läs mer
Författare:

För Sveriges del innebär det fördjupade samarbetet mellan euroländerna ett avgörande vägval, skriver Magnus Jerneck i den här europapolitiska analysen.  Enligt författaren kommer de länder som också i fortsättningen väljer att stå utanför valutasamarbetet att få det allt svårare att utöva...

Läs mer
Författare:

Förtroendet för det europeiska unionsprojektet sviktar eftersom skillnaden mellan politisk och ekonomisk liberalism inte är tillräckligt tydliggjord. Det hävdar Sverker Gustavsson i den här europapolitiska analysen. Partier, intresseorganisationer och opinionsbildare bör därför tydliggöra...

Läs mer
Författare:

Vad sätter fart på tillväxten? Hur kan EU:s medlemsländer skapa villkor som har bevisad positiv effekt för tillväxten? Frågorna är i hög grad relevanta, inte minst i ljuset av den alltjämt pågående finansiella och ekonomiska kris som utgör den kraftigaste nedgången i världsekonomin sedan andra...

Läs mer

Den ekonomiska krisen har visat på svagheter i EU:s och EMU:s strukturer. EU: s åtgärder för att hejda krisen har introducerats i snabb takt och det har i bland varit svårt att följa med i utvecklingen.

För att bidra till ökad kunskap och underlätta diskussion har Sieps tagit fram en...

Läs mer

Vilka är i dag de stora internationella utmaningarna för EU? I rapporten Think Global–Act European IV. Thinking strategically about the EU external action diskuterar experter från 16 europeiska tankesmedjor och forskningsinstitut de områden där det krävs nytänkande för att EU ska kunna...

Läs mer

Den ekonomiska krisen fortsätter att påverka tilltron till EU-projektet. Precis som i flertalet övriga medlemsstater faller opinionsstödet för EU också i Sverige. I 2012 års mätning från SOM-institutet är det endast 42 procent som svarar att de i huvudsak är för det svenska medlemskapet i EU, en...

Läs mer
Författare:

Enligt Europa 2020-strategin bör myndigheter använda offentlig upphandling för att stödja gemensamma samhälleliga mål som exempelvis bra miljöskydd och goda sociala villkor. I analysen diskuteras Europeiska kommissionens förslag till nya upphandlingsregler där strategisk upphandling uppmuntras....

Läs mer
Författare:

En fråga som diskuteras mycket i EU är hur offentlig upphandling kan användas till stöd för gemensamma samhälleliga mål som exempelvis bra miljöskydd. Men vilket handlingsutrymme har egentligen myndigheter när det gäller att utnyttja upphandling för att uppnå icke-ekonomiska mål?

I...

Läs mer
Författare:

Möjligheten till rättslig prövning är avgörande när det gäller att stärka konsumenternas ställning på en integrerad europeisk marknad. I det sammanhanget är tvistlösning utanför domstolarna (medling, förlikning, etc.) såväl som tvistlösning online intressanta alternativ till konventionella...

Läs mer
Författare:

Flera EU-länder har under det senaste decenniet vidtagit åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för äldre och därmed förlänga arbetslivet. Den här analysen belyser utveckling för äldre på arbetsmarknaden i åtta europeiska länder, däribland Sverige. Gemensamt för de åtta länderna är att...

Läs mer

Vart är Europa på väg och vad återstår av det rättsliga integrationsprojektet? I en tid när EU genomgår sin största kris någonsin, är det viktigt att se saker och ting i sitt sammanhang och bedöma det som nu sker i ljuset av de större omvandlingar som har format unionen. I den här analysen ger...

Läs mer
Författare:

Med Lissabonfördraget fick EU i uppdrag att “utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder” (Artikel 8 TEU). I den här europapolitiska analysen – där denna breda ”grannskapskompetens” utsätts för närmare granskning – konstateras dock att EU:s inflytande i det egna närområdet inte har...

Läs mer
Författare:

Den globala finanskrisen satte fokus på bostadsfinansieringens viktiga roll i ekonomin. Riskabla och kortsiktiga bolån samt värdepapperiseringen av dessa var väsentliga orsaker till den kris vi nu befinner oss i. EU har sedan många år sökt skapa gemensamma regleringar för bolån. I den här...

Läs mer
Författare:

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut. Publikationen är tänkt som referensverk...

Läs mer

Irland håller i EU:s ordförandeklubba för sjunde gången under första halvåret 2013. Under parollen "För stabilitet, arbete och tillväxt" är det irländska ordförandeskapets ambition att fokusera på frågor rörande ekonomisk tillväxt i Europa och på implementeringen av redan fattade beslut....

Läs mer
Författare:

Publikationer år