Europeiska kommissionens investeringsplan – den så kallade Juncker-planen – syftar till att främja investeringarna i EU. I denna europapolitiska analys gör Daniel Tarschys en genomgång av investeringsplanen som består av tre delar.  Den första delen är Europeiska Fonden för Strategiska...

Läs mer
Junckerplanen under debatt (2017:3epa)
Författare:

Med ökat internationellt utbyte uppstår allt fler kollektiva behov som nationalstaterna inte kan hantera. Men också nya möjligheter till offentliga intäkter, t.ex. genom den digitala ekonomin och krafttag mot skatteflykt. I den här analysen argumenterar författaren för att EU, för att finansiera...

Läs mer
Författare:

Tiggare har på senare tid blivit en allt vanligare del av den svenska stadsbilden. Det har i sin tur fäst strålkastaren på romernas prekära ställning i stora delar av Sydösteuropa. I den här Europapolitiska analysen ställer Daniel Tarschys frågan om vad EU:s sammanhållningspolitik skulle kunna...

Läs mer
Författare:

Ett europeiskt remissväsende är under framväxt. I den här rapporten sätter författarna in Europeiska kommissionens öppna samråd i dess sammanhang, beskriver modellens grunddrag samt identifierar likheter och skillnader med svensk praxis. De menar bland annat att den svenska kontaktytan gentemot...

Läs mer

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi. I den här antologin diskuteras...

Läs mer

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det
som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela...

Läs mer

EU-kommissionens femte sammanhållningsrapport innehåller en mängd nya data som beskriver sociala, ekonomiska och territoriella trender i Europa. Den utgör därmed en utmärkt grund för att diskutera den framtida sammanhållningspolitiken, men de frågor kommissionen ställer i sin konsultation är...

Läs mer
Författare:

EU:s budget ska ses över 2008/9. Författaren föreslår en ”Zero Base” ansats, i vilken inga utgifter eller intäkter anses heliga, utan prövas som om de föreslagits för första gången.

Analysen presenterades vid seminariet...

Läs mer
Författare:

Efter att ha genomgått den prövande processen att förhandla ett EU-medlemskap är 2004 års klass nu fullödiga medlemmar av unionen. Medlemskapet innebär att de har lika rättigheter att inte bara ta del av EU:s politik utan också att utforma den. Detta reser en rad frågor om den framtida...

Läs mer

En kritisk aspekt av den allt fastare sammanslutning som EU representerar rör frågan om hur uppgifter och utgifter mellan EU och dess medlemsstater skall fördelas. Vad skall egentligen göras på europeisk nivå och vilka åtgärder bör även fortsättningsvis vara nationella och/eller regionala...

Läs mer
Författare:

This study questions three key assumptions underlying EU Structural Policy by contending, that the regional disparities in EU15 are much smaller than they are normally reported to be; that Structural Policy interventions have a very limited impact on convergence; and that convergence has a very...

Läs mer
Författare: