Ekonomisk politik i Europa

Forskningsprojekt

Projektansvariga: Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson 

EU och världsekonomin upplevde i och med den finansiella och ekonomiska krisen den kraftigaste ekonomiska nedgången sedan andra världskriget. Återverkningarna märks i dag på flera sätt, inte minst genom det politiska förändringstrycket. Syftet med projektet är bland annat att bevaka och analysera hur den ekonomiska och finansiella styrningen inom ramen för EMU utvecklas över tiden....

Projektansvariga: Jonas Eriksson, Anna Wetter och Monika Hjeds Löfmark

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 syftar till att främja en ”smartare, hållbarare och mer inkluderande” tillväxt i EU. Inom ramen för denna övergripande målsättning finns...

Projektansvariga: Jonas Eriksson

EU:s budget har trots sin ringa storlek (cirka en procent av EU:s BNI) en avsevärd politisk effekt, inte minst när det gäller att fungera som ett smörjmedel i integrationsprocessen, medan de ekonomiska effekterna av budgetens utgifter är mer omdiskuterade. Sieps har under flera år analyserat olika reformalternativ som har syftat till att på olika sätt förbättra budgetens intäkts- och utgiftssidor. Vi har även utvärderat effekterna av de institutionella förändringarna...

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Ulrika Stavlöt

Den finansiella krisen som seglade upp under hösten 2008 har lett till den kraftigaste
globalekonomiska nedgången sedan andra världskriget. Under året har världsekonomins
återhämtning fått ytterligare fäste samtidigt som de europeiska staternas akuta skuldkris som
briserade under våren medför en ökad osäkerhet i världsekonomin. Andra hot mot hållbarheten i återhämtningen är de ökande globala ekonomiska obalanserna,...

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Ulrika Stavlöt

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är den process som syftar till att harmonisera
medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik med målet att de ska kunna införa den
gemensamma valutan, euron. Den 1 januari 1999 införde 11 medlemsstater euron som
gemensam valuta och två länder har tillkommit i eurosamarbetet. Inför tioårsdagen har
eurosamarbetet fått förnyat fokus och det pågår ett stort antal...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Ulrika Stavlöt

Projektet syftar till att följa och ge bidrag till debatten om EU:s ekonomiska politik. Inom projektet ryms analyser av vad som är viktigt för EU:s ekonomiska utveckling på lång sikt. Det kan röra sig om strukturförändringar i ekonomin, åldrande befolkning och ökad ekonomisk integration, globalt och i Europa. Även lösningar på olika ekonomiska problem analyseras i projektet.

Inom EU behandlas frågeställningar inom detta projekt i stor utsträckning i Lissabonprocessen. Andra viktiga områden...

Tidsram: Avslutat. 
Projektledare: projektet har varit ett samarbete mellan Sieps och Livsmedelsekonomiska institutet (SLI).

Ämnet livsmedelsbistånd har blivit alltmer aktuellt, inte minst genom de pågående WTO-förhandlingarna. Handelspolitik och utvecklingspolitik kan i vissa fall tyckas motverka varandra. Det finns därför ett behov att utreda och synliggöra kopplingen mellan handel och bistånd.

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jonas Eriksson

I studien analyserades förändringar av EU:s finanser i ljuset av den senaste utvidgningen. Både utgifts- och intäktssidan behandlades. Studien avsåg att på ett sammanhållet sätt analysera EU:s framtida finanser - beslutsprocesserna på det offentligfinansiella området, unionens inkomstkällor och hur dessa båda komplex förhåller sig till de mer fundamentala frågorna om unionens karaktär och en eventuell konstitutionell reform.

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Rickard Eriksson och Ulrika Stavlöt

Projektet har behandlat finanspolitiken efter införandet av euron. Det behandlade dels det finanspolitiska regelverket inom EU, dels hur nationell finanspolitik bör utformas inom detta systems ramar. Frågor som projektet har tagit upp är bland annat hur ett regelverk på EU-nivå för finanspolitiken kommer att utformas och vad som kan göras för att uppnå en god efterlevnad av regelverket.

På nationell nivå diskuterades frågan om stabiliseringspolitisk målsättning för...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Rickard Eriksson

Projektet syftar till att genomföra en empirisk studie av folkomröstningen om euron 2003 byggd på hypoteser som kan härledas från teorin för växelkursens politiska ekonomi.

De data författarna förfogar över tillåter dem att ekonometriskt testa sambandet mellan väljarens val av växelkurssystem och bakomliggande faktorer som yrkestillhörighet, inkomst, utbildning, fackföreningsmedlemskap, kön med mera. Studien kommer också att jämföra de erhållna resultaten med de resultat som framkommit i...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jonas Eriksson

Givet den stora andel av EU:s budget som går till regionalpolitik är forskning och utvärdering inom detta område av central betydelse. De områden som har lägst ekonomisk standard ligger numera huvudsakligen i EU:s nya medlemsstater. Dessa områden har också delvis andra problem och behov än de områden som tidigare har erhållit regionalstöd från EU. Det kommer under de närmaste åren att föreligga ett fortsatt behov av utvärderingar av...