EU:s politiska och konstitutionella system

Forskningsprojekt

Projektansvarig: Jonas Eriksson

Syftet med projektet har varit att reda ut begreppet hållbarhet så som det används i EU-sammanhang samt att kartlägga dess förekomst såväl inom områden som det traditionellt har associerats med som i mer moderna och mindre uppenbara sammanhang. Projektet avslutas 2016, i och med publicering av två rapporter: i den första rapporten granskas reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och i den andra rapporten analyseras de nya reglerna för patientrörlighet mot...

Projektansvariga: Göran von Sydow, Josefin Almer Wulff och Jakob Lewander

EU:s politiska system befinner sig i närmast ständig förändring. Politikens ramar och beslutsformer står i samspel med politiska utfall. Syftet med det här projektet är att analysera politikens processer och den institutionella utvecklingen i EU.

När vi under de senaste åren...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Göran von Sydow och Fredrik Langdal

Syftet i detta projekt är att undersöka processer, strukturer och institutioner snarare än de formella och konstitutionella aspekterna av EU. Framöver kommer Sieps främst att prioritera studier om de politiska partiernas och intressegruppernas europeisering.

Projektansvarig: Josefin Almer Wulff

Sieps tar årligen fram en statistisk studie över EU:s lagstiftning. Studien omfattar i första hand de direktiv och förordningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I sammanställningen redogörs bland annat för antalet publicerade rättsakter, vilka institutioner som antagit rättsakterna samt vilka politikområden som omfattas. Forskningsresultaten från projektet finns tillgängliga på Sieps webbplats.

Under de senaste åren har...

Projektansvariga: Josefin Almer WulffGöran von Sydow och Anna Wetter

Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, medförde ett stort antal förändringar på centrala områden. Fördraget markerade slutpunkten i en lång konstitutionell förändringsprocess och ändrade samarbetets karaktär inom en rad politikområden. Alltjämt råder det dock osäkerhet om...

Tidsram: Avslutat
Projekledare: Fredrik Langdal

En kritisk aspekt av den allt fastare sammanslutning som EU representerar rör frågan om hur uppgifter och utgifter mellan EU och dess medlemsstater skall fördelas. Vad skall egentligen göras på europeisk nivå och vilka åtgärder bör även fortsättningsvis vara nationella och/eller regionala angelägenheter? I dessa diskussioner förekommer allt oftare begreppet "europeiskt mervärde", eller "European Added Value". Men vad betyder egentligen begreppet?

I en studie av professor Daniel Tarschys...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Carl Fredrik Bergström

Detta projekt har som övergripande syfte att undersöka och förklara förhållandet mellan EU:s "institutionella design" och de förändringar i maktförhållanden som äger rum mellan regeringskonferenser (formella ändringar av EU:s institutionella design). Framförallt prövas om andra aktörer än medlemsstaterna och ministerrådet, i synnerhet kommissionen och Europaparlamentet, har möjlighet att driva utvecklingen i den riktning de själva önskar och vilka konsekvenser detta kan få för...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Josefin Almer Wulff

Detta är ett flerårigt internationellt samarbetsprojekt finansierat inom kommissionens sjätte ramprogram. Projektet leds och administreras av Robert Schumann Center for Advanced Studies vid European University Institute i Florens. Det övergripande syftet är att identifiera och analysera nya styrelseformer som växer fram inom EU och dess medlemsstater.

Sieps deltar i två delprojekt:

Delprojekt 1: Öppna...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Carl Fredrik Bergström

Som uppföljning till det tidigare projektet "Strategi 2004" startade Sieps projektet "En konstitution för Europa?" under hösten 2004. Inom projektet har ett antal rapporter publicerats som behandlar och analyserar olika aspekter och delar av det konstitutionella fördraget samt ratificeringsprocessen.

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Carl Fredrik Bergström

Under våren 2003 presenterade Sieps 14 rapporter vid en serie seminarier. I rapporterna behandlas frågor som bedömdes bli aktuella under den regeringskonferens som inleddes den 4 oktober 2003 och som då diskuterades i EU:s framtidskonvent. Som en uppföljning till projektet har Sieps startat projektet "En konstitution för Europa?".