EMU:s politiska ekonomi: en analys av euroomröstningen i Sverige

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Rickard Eriksson

Projektet syftar till att genomföra en empirisk studie av folkomröstningen om euron 2003 byggd på hypoteser som kan härledas från teorin för växelkursens politiska ekonomi.

De data författarna förfogar över tillåter dem att ekonometriskt testa sambandet mellan väljarens val av växelkurssystem och bakomliggande faktorer som yrkestillhörighet, inkomst, utbildning, fackföreningsmedlemskap, kön med mera. Studien kommer också att jämföra de erhållna resultaten med de resultat som framkommit i den statsvetenskapliga forskningen för att se vilket bidrag det nationalekonomiska perspektivet kan ge.