Energi - mot en gemensam (grön) energipolitik?

Tidsram: Avslutat
Projekansvariga: Fredrik Langdal

EU:s medlemsstater är i ökande grad beroende av importerade fossila bränslen för att täcka sina energibehov, vilket väcker ett antal frågor om försörjningssäkerhet, miljö och beslutsbefogenheter. Det faktum att Europeiska unionen hitintills har haft en låg handlingskapacitet på energiområdet är intressant då Lissabonfördraget medför vissa ändringar i detta avseende.

Inom ramen för projektet ämnar Sieps undersöka EU:s regelverk för kärnenergi (Euratom). Förhållandet mellan unionens och medlemsstaternas befogenheter på området kommer att belysas. En andra frågeställning som lyfts under 2012 är den externa dimensionen av EU:s energipolitik ur ett energisäkerhetsperspektiv.