EU och EMU efter den ekonomiska krisen

Projektansvariga: Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson 

EU och världsekonomin upplevde i och med den finansiella och ekonomiska krisen den kraftigaste ekonomiska nedgången sedan andra världskriget. Återverkningarna märks i dag på flera sätt, inte minst genom det politiska förändringstrycket. Syftet med projektet är bland annat att bevaka och analysera hur den ekonomiska och finansiella styrningen inom ramen för EMU utvecklas över tiden. Särskild vikt läggs vid hur denna utveckling på olika sätt påverkar Sverige som EU-medlem. Krisen resulterade även i en rad makroekonomiska störningar – med påverkan på variabler som tillgångspriser, tillväxt och sysselsättning – och EU:s roll i att ta sig an dessa fordrar fortsatt analys.

Under 2016 planerar Sieps att inom ramen för detta projekt publicera ett flertal rapporter. En rapport granskar utvecklingen av EMU, dess historia och de senaste årens olika reformer samt ger en framåtblick mot ytterligare tänkbara steg. Vidare analyseras planerna på en kapitalmarknadsunion, mer specifikt med fokus på hur man bör gå tillväga för att företag ska kunna använda andra finansieringskällor än bankerna.

Sieps har även intentionen att bevaka olika aspekter av den färdriktning som stakas ut i de fem ordförandenas rapport ”Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union”. I detta ingår exempelvis att analysera ett framtida gemensamt insättningsgarantisystem.

 

 

Publikationer