EU:s livsmedelspolitik

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Josefin Almer Wulff

Detta projekt behandlar olika aspekter av EU:s livsmedelspolitik från ett juridiskt, nationalekonomiskt och statsvetenskapligt perspektiv. EU:s livsmedelspolitik har genomgått stora förändringar de senaste åren, både materiellt och institutionellt. Innan den så kallade BSE-krisen på 1990-talet var den europeiska livsmedelspolitiken fragmenterad och saknade tydliga målsättningar. Efter krisen tog dock kommissionen ett samlat grepp på detta område och numera baseras livsmedelspolitiken på en hög grad av konsumentskydd. Frågor kring livsmedelssäkerhet är centrala inom EU idag, inte minst till följd av utvidgningen. Diskussionen om salmonella, genmodifierade livsmedel med mera är ständigt pågående. Det saknas emellertid en bred konsekvensanalys av unionens livsmedelspolitik.

Reformen av unionens livsmedelspolitik aktualiserar flera intressanta aspekter som ska behandlas i projektet. Det finns till exempel anledning att belysa och utvärdera det juridiska regelverket som det ser ut idag samt hur det har utvecklats. På området har vidare en särskild institutionell struktur byggts upp och en ny myndighet har inrättats. Det bör undersökas hur detta har påverkat politikens utformning samt kommittéstrukturen på området där expertkommittéer och så kallade vetenskapliga kommittéer spelar en stor roll.