EU:s tillväxtstrategi Europa 2020

Projektansvariga: Jonas Eriksson, Anna Wetter och Monika Hjeds Löfmark

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 syftar till att främja en ”smartare, hållbarare och mer inkluderande” tillväxt i EU. Inom ramen för denna övergripande målsättning finns ett antal ”mål” och ”initiativ”, vilka täcker bland annat sysselsättning, utbildning, demografiska utmaningar, forskning och innovation, den digitala ekonomin, ungdomsfrågor och fattigdomsbekämpning. Vidare ryms inom Europa 2020 såväl den europeiska planeringsterminen som inre marknadens framtida utveckling. Den förra aspekten innebär att det finns en koppling mellan tillväxtstrategin och stabilitets- och tillväxtpakten, medan utvecklingen av EU:s inre marknad innehåller åtgärder som rör exempelvis offentlig upphandling, EU-patent och det fortsatta arbetet med tjänstedirektivet.

Europa 2020 är således en mycket bred strategi som täcker ett stort antal områden, av vilka flera ägs företrädesvis av medlemsstaterna. Sieps har tidigare täckt en rad frågeställningar som relaterar till inre marknadens utveckling i projektet ”Framtidens inre marknad” som avslutades 2013. Under 2016 planeras flera rapporter och analyser. En rapport avser EU-kommissionens planer för att möjliggöra en digital inre marknad, i syfte att styra EU mot ”en smart och hållbar tillväxt för alla”. Sieps kommer under 2016 att analysera och följa kommissionens arbete med den digitala agendan. En andra planerad rapport granskar demografins roll för tillväxten. Därutöver har Sieps för avsikt att publicera två europapolitiska analyser: den första tar sig an fattigdomsmålet i Europa 2020 och den andra vinsten av ett EU-medlemskap. Sieps har även för avsikt att i god tid initiera studier som utvärderar Europa 2020 och blickar framåt mot potentiella efterföljare.