EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget

Projektansvarig: Christophe Hillion

Lissabonfördragets ikraftträdande innebär betydande institutionella och materiella förändringar för EU:s beslutsfattande, i synnerhet när det gäller hur unionen förhåller sig till omvärlden. Projektet bygger vidare på Sieps forskning kring EU:s internationella roll, genom att analysera de övergripande förändringar Lissabonfördraget har medfört och hur dessa inverkar på flera av EU:s utrikespolitiska områden.

Projektets övergripande mål är att analysera i vilken utsträckning Lissabonfördraget och den nya utrikespolitiska ordningen medför en större samstämmighet när det gäller EU:s utrikespolitik. Ambitionen är också att belysa vilka konsekvenser utvecklingen har för enskilda länder, som till exempel Sverige.

Då arbetet inom ramen för projektet kommer att slutföras under våren 2016, har Sieps för avsikt att i någon form samlat presentera det arbetet. Därefter avslutas projektet.

 

Publikationer