Framtidens inre marknad

Tidsram: Avslutat
Projektansvariga: Jörgen Hettne, Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson

Europa 2020 utgör en framtidsstrategi för EU som i viss mån präglar Sieps hela verksamhetsplan. Det finns här en tydlig koppling till den inre marknadens utveckling. Ett återkommande mantra i strategin är att den inre marknaden ska bli en konkurrenskraftig och social marknadsekonomi. Som ett konkret uttryck för Europa 2020 märks också den s.k. Inremarknadsakten (Internal Market Act), som lades fram i oktober 2010 och som delvis utgör en uppföljning av den s.k. Montirapporten från den 9 maj 2009, vilken i sin tur följdes av kommissionens meddelande ”Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden”. Bland de åtgärder som presenteras för att förstärka den inre marknaden är det många som reser komplexa frågor där forskningen på ett konstruktivt sätt kan bidra till ökad förståelse och bredare beslutsunderlag. Detta gäller bl.a. den planerade moderniseringen av regelverket för offentlig upphandling och tjänstekoncessioner, förslaget till ett nytt system för EU-patent och frågor av generellt intresse i det fortsatta arbetet med tjänstedirektivet, bl.a. den vidgade användningen av systemet med s.k. ömsesidig utvärdering till hela inre marknadsområdet.

 

I oktober 2012 presenterades ytterligare förslag under rubriken ”Andra inremarknadsakten”. De nya förslagen bygger bland annat på den överenskommelse som ingicks under EU-toppmötet i juni 2012 att sätta in kraftiga åtgärder mot den ekonomiska krisen för att främja sysselsättning och tillväxt i Europa. En viktig fråga i detta sammanhang är den demografiska utmaningen med en åldrande befolkningen och dess betydelse för sysselsättningen i EU. I Europa 2020 ges dessa frågor en central plats. Sieps kommer under 2013 att fokusera på de äldre på arbetsmarknaden genom en komparativ studie samt genom att belysa frågan om tillväxt och demografi.