Handelseffekter av EU:s bilaterala och regionala handelsavtal

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Ulrika Stavlöt

Projektet har belyst de ekonomiska konsekvenserna av bilaterala och regionala frihandelsavtal för att därigenom ge vägledning om vilka effekter man kan förvänta sig vid fördjupad ekonomiskt samarbete med olika typer av länder. Inom ramen för projektet har en ny metod använts för att studera handelseffekterna av EU:s handelsavtal och ekonomiska integration.

Metoden går ut på att man undersöker om handelsströmmarna ökar mest med de varor där staterna som ingår frihandelsavtalen har sina komparativa fördelar. Även EU:s inre marknad kan ses som en form av frihandelsområde eftersom den sänker de icke-tariffära handelshindren. Det går därför att skatta handelseffekter av sänkningen av både tariffära och icke-tariffära handelshinder inom EU. Det går också att med större säkerhet än tidigare skilja på handelsskapande och handelsomfördelande effekter av den europeiska integrationen.