Inre marknaden och sociala Europa

Projektansvarig: Anna Wetter, Göran von Sydow och Monika Hjeds Löfmark

Hur man förenar inre marknaden med andra socialpolitiska intressen är en komplex och omdebatterad fråga. Frågeställningen har sett olika ut under olika tidsperioder och varierat med skilda idéströmningar. Inom EU har frågan på nytt aktualiserats av den översyn som skett av den inre marknaden och genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget, vilket definierar den inre marknaden som en social marknadsekonomi och förser unionen med en bindande stadga med bland annat sociala rättigheter. Vad får detta för konsekvenser för den inre marknadens utveckling? Innebär det en ny ordning där ekonomiska intressen i högre grad än hittills får stå tillbaka till förmån för sociala intressen?

Under 2015 belystes inom ramen för projektet de effekter som den ekonomiska krisen har haft på arbetsrättens område och för fackföreningarnas ställning. Dessutom analyserades frågan om så kallad social turism utifrån ett rättsligt perspektiv. Under 2016 kommer rapporter att belysa sociala investeringar och sociala indikatorer i EU. Det finns anledning att särskilt bevaka frågan om utstationering och rörlighet samt tillgången till välfärdssystem för EU-medborgare, inte minst med anledning av utredningen ”En översyn av Lex Laval”. Utredningen läggs fram under 2015 och är tänkt att bättre anpassa den nuvarande svenska lagstiftningen om utstationering av arbetstagare till den svenska arbetsmarknadsmodellen.