Interna och externa dimensioner av asyl och invandring

Projektansvariga: Jonas Eriksson, Monika Hejds Löfmark och Pernilla Bäckman

Områdena asyl och invandring i EU och dess medlemsstater reser en rad frågeställningar som fordrar närmare analys. Flera mål ska samsas inom samma ram, såsom säkra gränser, tillgång på arbetskraft, bekämpandet av svart arbetskraft, en hög skyddsnivå för dem som är i behov av skydd, etc. Det reser bland annat frågor om politikens sammanhållning, samtidigt som det också är intressant att studera ekonomiska och politiska konsekvenser av en gemensam hantering av migrationsströmmarna och invandringens potentiella roll för att mildra de demografiska utmaningar unionens medlemsstater står inför. I den senare kategorin aktualiseras även frågor om arbetskraftsinvandringen, såväl inom som till unionen.

Sieps kommer under 2016 att publicera flera rapporter och analyser som berör såväl aspekter av den pågående asyl- och flyktinginvandringen som frågor relaterade till illegal invandring. I den första kategorin ryms en rapport och en europapolitisk analys. Rapporten analyserar hur fördelningen av flyktingar kan ske baserad på ekonomiska incitament, medan analysen tar upp den bild som stater har av sig själva när det gäller asylpolitiken/asylrätten och dess tillämpning; vilka regler som faktiskt gäller med betoning på vad EU-rätten kräver; samt hur länder i den nuvarande krisen presenterar sig själva och hur de förhåller sig till de regler de är ålagda att följa. Rapporterna i kategorin illegal invandring analyserar papperslös migration, människosmuggling och människohandel. 

Publikationer