Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Ulrika Stavlöt

Den finansiella krisen som seglade upp under hösten 2008 har lett till den kraftigaste
globalekonomiska nedgången sedan andra världskriget. Under året har världsekonomins
återhämtning fått ytterligare fäste samtidigt som de europeiska staternas akuta skuldkris som
briserade under våren medför en ökad osäkerhet i världsekonomin. Andra hot mot hållbarheten i återhämtningen är de ökande globala ekonomiska obalanserna, risken för en ny våg av bankkriser, växande valutaoro och risk för så kallade ”currency wars” då enskilda länder försöker manipulera sina valutor på ett sätt som kan missgynna andra länder. Eurozonens förtroendekris
har medfört att eurosystemets långsiktiga stabilitet är ifrågasatt och trots diskussioner och beslut om permanenta krislösningsmekanismer, finanspolitiska åtstramningspaket och stödåtgärder kvarstår ett grundläggande frågetecken kring eurosamarbetets framtid.

De långsiktiga effekterna av krisen är svåra att överblicka. Hur påverkas tillgångspriser, tillväxt
och sysselsättning? Vilka strukturomvandlingar inom framför allt industri- och finanssektorerna
kommer att äga rum? Vad händer med valutor, inflation och räntor? I detta sammanhang är inte
minst kinesisk penning- och valutapolitik av intresse. Under de senaste åren har en uppsjö av
idéer till reformer av det finansiella och institutionella systemet presenterats i ett högt tempo.
Vilka reformer är rimliga och hur kan en liknande kris förhindras?

Projektet inleddes 2009 har hittills resulterat i en publicerad Europapolitisk analys om den
europeiska fordonsindustrin och om statligt stöd kan motiveras med anledning av den
ekonomiska krisen, en analys om krislösningsmekanismer och hur stabilitets- och tillväxtpakten
bör rekonstrueras, en analys om den europeiska skuldkrisen och finanspolitisk budgetsanering
samt en rapport om globala obalanser. Ytterligare en forskningsrapport kommer att publiceras
under 2011. I denna berörs ett flertal psykologiska fenomen, såsom girighet och förtroende, vilka har uppmärksammats i samband med den finansiella krisen. Vilka lärdomar kan dras utifrån ett psykologiskt perspektiv och hur kan framtida kriser undvikas? Seminarium beräknas äga rum under våren 2011.

Utöver denna redan kontrakterade studie planeras under 2011 ytterligare publikationer som ska
belysa långsiktiga ekonomiska och politiska aspekter av den globala ekonomiska krisen.