Rörlighet och sammanhållning: Infrastrukturella utmaningar

Tidsram: Avslutat
Projektansvariga: Fredrik Langdal och Göran von Sydow

Vid ministermötet i Leipzig 2007 antogs en territoriell dagordning för EU som bland annat syftar till att stärka den territoriella sammanhållningen i en allt större europeisk union. Idag bor tre fjärdedelar av unionens medborgare i urbana områden medan tre fjärdedelar av territoriet utgörs av glesbygd. I den territoriella agendan identifieras utmaningar vad gäller miljö, sammanhållning, ekonomisk tillväxt och tillgänglighet till infrastruktur och kunskap. Ansatsen vilar på den spänning som uppstår i förändrade relationer mellan centrum och periferi genom strukturella förändringar som exempelvis urbanisering, förändrade produktionsmönster och globalisering.

Några aspekter som preliminärt har identifierats som relevanta är:

  1. de förändrade gränsernas inverkan på europeisk territorialitet;
  2. infrastrukturella utmaningar för den territoriella sammanhållningen såsom vägnät, järnvägsnät, fiberoptiska nät och kraftnät;
  3. storstädernas roll i europeisk integration; och
  4. EU:s olika ansatser för att hantera de territoriella utmaningarna, exempelvis genom Transeuropeiska nät (TEN) och makroregionala strategier.