Små medlemsstater och kommissionen

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Fredrik Langdal

Europeiska unionens institutionella ramverk är beroende av en ständig balansakt mellan små och stora medlemsstater. Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år gör dock att vissa bedömare har börjat ifrågasätta detta traditionella synsätt. Det övergripande syftet med projektet har varit att pröva hypotesen att kommissionen är de små medlemsstaternas bästa vän.