Styrning, effektivitet och kontroll i EU

Projektansvariga: Jonas Eriksson, Josefin Almer Wulff och Anna Wetter

I vitboken om nya styrelseformer från år 2001 beskriver Europeiska kommissionen en paradox: att Europas medborgare å ena sidan förväntar sig att politikerna ska finna lösningar på samhällsproblemen; och att de, å andra sidan, hyser ett allt större misstroende mot just politik och institutioner. I det här projektet analyseras det arbete som sker på såväl EU-nivå som nationellt för att hantera denna paradox: att förbättra politikens effektivitet och genomslag (ex ante) samt att i efterhand kunna utkräva ansvar och kontrollera och utvärdera kvaliteten i genomförandet av lagstiftningen (ex post), samtidigt som strävan efter en tydlig demokratisk förankring fortsätter. Under år 2016 har Sieps för avsikt att belysa dessa frågor utifrån flera olika perspektiv.

Inom ramen för projektet fortsätter också arbetet med att analysera olika aspekter av EU:s myndigheter och effekterna av deras verksamhet. I ett med särskilt samarbetsprojekt med Statskontoret belyses även EU-myndigheternas samverkan med de nationella myndigheterna. Det senare projektet kommer att presenteras vid den förvaltningspolitiska dagen, i april 2016.

Sieps har även för avsikt att analysera hur långt EU:s öppenhet sträcker sig i formella och reella termer, både när det gäller lagstiftningsprocessen och domstolsprocessen. Denna fråga har fått förnyad aktualitet eftersom det nederländska ordförandeskapet förväntas föra upp de tidigare avstannade förhandlingarna om en ny öppenhetsförordning på dagordningen inför 2016. Frågor om transparens och ansvarsutkrävande är också i fokus i en rapport där de så kallade trilogernas roll i lagstiftningsprocessen granskas.

Slutligen ska Sieps även göra en analys av kommittologin efter Lissabonfördraget, där särskilt fokus kommer att ligga på den interinstitutionella maktbalansen och balansen mellan effektivitet och kontroll.