Tillsyn för säkra varor och öppna marknader SOU 2004:57

Sieps instämmer i stort med de slutsatser och förslag som presenterats av Marknadskontrollutredningen i betänkandet. Sieps anser det särskilt positivt att kommittén har valt en horisontell ansats och inte gjort utredningen sektorsvis. Vidare instämmer Sieps i kommitténs slutsats att den politiska styrningen av myndigheterna är för svag.

Sieps vill i remissvaret uppmärksamma frågan om kommissionens roll. Andelen EU-lagstiftning utfärdad av kommissionen har ökat dramatiskt under senare år. För närvarande antar kommissionen mer än hälften av alla direktiv i EU. Samtidigt finns tecken på att den politiska kontrollen av kommissionen håller på att försvagas. Sieps vill peka på behovet av att dessa frågor, som är av horisontell karaktär, belyses även inom området för betänkandetRemissvar Tillsyn för säkra varor och öppna marknader

Läs hela remissvaret: icon Remissvar SOU 2004 57 (76.87 kB)

 

Remissen finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida