Big Brussels is Watching You? Enhancing Transparency in EU External Energy Deals (2015:26epa)

Författare: 

Europeiska kommissionen har presenterat EU:s energi­union som ett oumbärligt instrument för skapandet av en samman­hållen europeisk energi­politik. I det ingår bland annat att ge kommissionen större in­flytande över medlems­staternas energi­affärer med tredje land. I den här publikationen redo­gör för­fattaren för bak­grunden till kommissionens initiativ och analyserar förut­sättningarna för djupare europeisk integration på energi­politikens område.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.

Sijbren de Jong är forskare och projektledare vid The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in The Netherlands.