Consumers' interest and the EU: a framework for analysis, with evidence from the Italian case (2012:14epa)

Författare: 

Hur påverkas konsumenternas ställning – nationellt såväl som på EU-nivå – av den europeiska integrationen? Kan deras inflytande som grupp i Europa öka och i vilken utsträckning är i så fall EU:s konsumentpolitik till hjälp? Och, slutligen, vilken betydelse har utvecklingen på det nationella planet för konsumenternas möjlighet att agera på EU-nivån?

I den här analysen granskar Paolo Graziano EU:s konsumentstrategi genom att ställa frågan om den underlättar konsumenternas deltagande i beslutsfattande nationellt och i EU. Mot bakgrund av utvecklingen i Italien visar han också hur konsumentrörelsen har växt fram i EU och nationellt.

Analysen ingår i en större granskning av utvecklingen inom EU:s konsumentpolitik.  Arbetet sker inom ramen för Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Paolo Graziano är universitetslektor i statsvetenskap vid Università Bocconi i Milano och Instituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) i Pavia.