EU, lokala marknader och allmänintresset (2011:3epa)

Författare: 

När marknader öppnas för konkurrens vidgas samtidigt EU-rättens tillämpningsområde. EU-rätten tillåter visserligen att andra hänsyn tas än fri konkurrens, men medlemsstaterna måste i så fall själva utnyttja det utrymme som finns. I huvudsak handlar det om att kvalificera vissa tjänster som allmännyttiga och därmed tillhandahålla dem på andra villkor än rent marknadsmässiga. I den här analysen visar författaren att den svenska hållningen hittills har präglats av försiktighet eller rentav ointresse av att utnyttja regelverket i det syftet. 

Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid Europadagen 9 maj.

Jörgen Hettne är forskare i juridik vid Sieps.