Euro Plus Pact: Between Global Competitiveness and Local Social Concerns (2011:13epa)

Författare: 

Europluspakten utvecklades som en kompletterande mekanism för att på nationell nivå stödja reformprogrammet för ekonomisk styrning, i synnerhet när det gäller olika samhällssektorer, en fråga där medlemsstaterna har företrädesrätt. Redan från början fick den dock rykte om sig att vara kontroversiell. 

Karolina Zurek, forskare i juridik vid Sieps, granskar i den här publikationen paktens möjliga effekter med utgångspunkt från tre pågående diskussioner: om nya styrningsformer, om ekonomisk styrning samt om det som betecknas ”det sociala Europa”.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Sociala Europa.

Karolina Zurek är forskare i juridik och arbetar vid Sieps.