Irregular Immigration in the European Union (2016:2epa)

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna europa­politiska analys diskuteras den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv. Här görs också jäm­förelser med USA. För­fattarna menar att det är viktigt att EU koordinerar sina insatser och att medlems­länderna delar på kostnaderna för att framgångs­rikt kunna möta denna ut­maning.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Pia M. Orrenius är vice ordförande och seniorekonom vid the Federal Reserve Bank of Dallas. Madeline Zavodny är professor i nationalekonomi vid Agnes Scott College, Department of Economics & Business Management