Making Sense of Subsidiarity and the Early Warning Mechanism – A Constitutional Dialogue? (2014:9epa)

Författare: 

Genom Lissabonfördraget gavs de nationella parlamenten rätt att pröva om förslag till lagstiftnings­akter inom EU är förenliga med subsidiaritets­principen, vilket i ett särskilt protokoll angående denna princip kallas systemet för tidig varning. I den här analysen hävdar författaren att den subsidiaritets­prövning som utförs av de nationella parlamenten ska betraktas som en konstitutionell dialog och inte som en begränsad juridisk kontroll.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Jörgen Hettne är forskare i juridik och tillförordnad direktör vid Sieps. Han är även docent i EU-rätt vid Lunds universitet.