Overseeing the rule of law in the European Union: Legal mandate and means (2016:1epa)

Författare: 

De kontroversiella för­ändringarna av lagarna i Polen och Ungern har lett till betydande oro när det gäller rättsstatens principer i Europeiska unionen. I den här analysen menar för­fattaren att EU:s medlems­stater har gett unionen såväl bindande mandat som verktyg för att se till att rättsstatens principer respekteras – även på nationell nivå.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s konstitutionella ut­veckling.

Christophe Hillion är forskare vid Sieps, professor i Europarätt vid universiteten i Leiden och Göteborg samt gästprofessor vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) / Centre for European Law, Universitetet i Oslo.