Why vote at an election with no apparent purpose? Voter turnout at elections to the European Parliament (2014:4epa)

Författare: 

Europaparlamentsvalen lyckas inte engagera väljarna, vilket leder till ett lågt deltagande. Mark Franklin, som under lång tid har varit en ledande forskare inom området, tar i den här analysen stöd i sin breda erfarenhet och argumenterar för att problemet med det låga valdeltagande handlar om att valets vikt och betydelse inte synliggörs för väljarna. Han ger ett antal rekommendationer om hur dessa problem kan avhjälpas samt pekar på ett flertal intressanta mönster vad gäller deltagandet.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

Mark N. Franklin var den förste innehavaren av Stein Rokkan-professuren vid European University Institute, Florens. Han är för närvarande gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).