Achieving Europe's R&D Objectives: Delivery Tools and Role for the EU Budget (2011:6)

Europeiska unionens politik för forskning (FoU) har fått förnyad aktualitet. Den är central i såväl EU:s budgetöversyn som i den så kallade Europa 2020-strategin, där man betonar målet att öka nivån på FoU-investeringarna i EU till tre procent av BNP. Författarna till den här rapporten diskuterar styrkor och svagheter i unionens FoU-politik samt lyfter fram områden som EU bör ägna särskild uppmärksamhet för att politiken ska ge önskade resultat.

Rapporten presenterades vid seminariet Achieving Europe's R&D Objectives: Delivery Tools and Roles for the EU Budget och ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

Jorge Núñez Ferrer är forskare vid Centre for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel samt vid LICOS, Katholieke Universiteit Leuven. Filipa Figueira är forskare vid School of Public Policy, University College London.