Befogenhetsfördelning mellan EU och medlemsstaterna (2003:2)

Syftet med denna rapport var att analysera det då pågående konventets förslag rörande en "bättre fördelning och definition av behörighet i Europeiska unionen" och att undersöka de olika strategier som kan användas för att nå dessa mål. Den övergripande frågeställningen är vilka konsekvenser för ansvarsutkrävande och mångfald som de olika förslagen från konventet skulle kunna komma att få.

Rapporten är avgränsad till att behandla övergripande frågeställningar rörande fördelning och definition av befogenheter. Specifika befogenhetsfördelningsfrågor rörande olika politikområden berörs men rapporten behandlar inte om ökat beslutsfattande på europeisk nivå inom ett visst område är önskvärt eller ej.

Rapporten presenterades vid seminairet Framtidskonventet och befogenhetsfördelningen och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

icon 2003:2 Befogenhetsfördelning mellan EU och medlemsstaterna (713.05 kB)