EU External Action in the Field of Development Cooperation Policy (2014:6)

Utvecklingssamarbete har av tradition spelat en viktig roll när det gäller Europeiska unionens utrikespolitik. I den här rapporten presenteras en utvärdering av den betydelse Lissabonfördraget har haft och har inom det politikområdet. Rapporten beskriver hur de förändringar fördraget medfört har påverkat EU:s möjligheter att agera som en sammanhållen kraft på den internationella arenan vad gäller utvecklingssamarbete samt pekar ut ett antal nya utmaningar inom det området.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget och är den fjärde inom ramen för projektet.

Morten Broberg är professor i internationell rätt vid Köpenhamns universitet och innehavare av den juridiska fakultetens Jean Monnet-professur (inom området EU och utvecklingsländerna). Rass Holdgaard är delägare i advokatfirman Poul Schmith i Köpenhamn och juridisk rådgivare åt den danska regeringen.