Europa på remiss - Svensk medverkan i Europeiska kommissionens offentliga samråd (2014:3)

Ett europeiskt remissväsende är under framväxt. I den här rapporten sätter författarna in Europeiska kommissionens öppna samråd i dess sammanhang, beskriver modellens grunddrag samt identifierar likheter och skillnader med svensk praxis. De menar bland annat att den svenska kontaktytan gentemot kommissionen skulle kunna stärkas, att kunskapen om remissvarens effekter skulle behöva förbättras samt att det krävs ytterligare impulser för att utveckla EU:s remissväsende.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.

Daniel Tarschys är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Linda Johansson har en masterexamen i statsvetenskap vid Stockholms universitet.