Företagens sociala ansvar och den svenska modellen (2006:9)

Den så kallade grönboken från 2001 kan ses som det grundtext som sedan utgör grunden för diskussionen om CSR (Corporate Social Responsibility) i EU. Inom EU har sedan arbetet med CSR-frågor gått vidare och mynnat ut i 2006 års inrättande av partnerskap för tillväxt och sysselsättning med målet att göra Europa till ett kom-petenscentrum för företagens sociala ansvar. Detta medför också grundandet av en frivillighetsbaserad allians för företagens sociala ansvar.

Även om det finns många svenska aktörer med ett starkt intresse för CSR-frågor finns det, av olika skäl, en viss skepsis mot den politik kring CSR som EU har formulerat. En ståndpunkt är att svensk lagstiftning redan täcker in de viktigaste dimensionerna i fråga om CSR, en annan att det i CSR-diskussionen finns en problematisk föreställning om företagens uppgift och roll. Framför allt från fackföreningshåll hörs ett motstånd mot att företagens uppgift är att, utan demokratisk kontroll, tillhandahålla välfärdstjänster.

Rapporten presenterades vid seminariet Företagens sociala ansvar och den svenska modellen.

icon 2006:9 Företagens sociala ansvar och den svenska modellen (244.75 kB)