Is there flexibility in the European Semester process? (2016:1)

Författare: 

Euro­krisens konsekvenser har lett till ett ökat intresset för sam­ordning av medlems­staternas offentliga finanser på europeisk nivå. Det inbegriper även granskning av socio­ekonomiska frågor inom ramen för den europeiska planerings­terminen. Processen innebär också visst ut­rymme för för­handling, vilket i varierande grad ger medlems­staterna manöver­utrymme. I den här rapporten analyserar författaren sam­spelet mellan EU och fyra olika medlems­stater – Frankrike, Polen, Spanien och Tyskland – när det gäller frågor som rör socio­ekonomisk styrning inom den europeiska planerings­terminen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Sociala Europa.

Sonja Bekker är biträdande professor i Europeiskt styrelsesätt och socialpolitik vid Tilburg University, Nederländerna.