Linked National Public Authorities – a Study on IMI (2016:11)

Linked National Public Authorities – a Study on IMI (2016:11)
Författare: 

För att den inre marknaden ska fungera effektivt krävs att EU:s och medlemsstaternas institutioner och myndigheter ges förutsättningar och verktyg för att kunna samarbeta med varandra och utbyta information. Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utgör ett sådant verktyg för administrativt samarbete genom att det skapar kanaler mellan nationella myndigheter inom flera politikområden. Men trots att systemet medför tydliga fördelar, finns kritik mot att ett fördjupat samarbete mellan myndigheter som saknar gemensam förvaltningskultur leder till rättsliga problem. Den här rapporten behandlar frågan ur ett rättsligt perspektiv och diskuterar för- och nackdelar med IMI-systemet.

Publikationen är på engelska men innehåller en sammanfattning på svenska. Den är en del av Sieps forskningsprojekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.

Gustaf Wall är forskare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.