Regional integration och regionala handelsavtal (2004:1)

Under efterkrigstiden har den internationella handeln liberaliserats. Denna liberalisering har skett på global nivå, via GATT och WTO, men även på regional nivå. De senaste tio åren har antalet regionala handelsavtal ökat kraftigt och utvecklingen verkar fortsätta i denna riktning. EU är här en viktig aktör, med en mängd handelsavtal med olika länder.

Rapporten tar upp motiv för och konsekvenser av regionaliseringen. Regionala handelsavtal leder till större och mer integrerade marknader där stordriftsfördelar kan utnyttjas i högre utsträckning. Stordriftsfördelarna kan ta sig uttryck i effektivare investeringar, men även i ökad konkurrens. Regionala handelsavtal kan leda till en dominoeffekt där länder som står utanför en regional integrationsprocess får starkare incitament att fördjupa sitt samarbete med andra länder för att kunna utnyttja stordriftsfördelarna.

Rapporten går igenom den empiriska litteraturen kring regional ekonomisk integration och finner att regionala handelsavtal är till fördel för de avtalsslutande parterna, men att effekterna för andra länder är obetydliga.

Rapporten presenterades vid seminariet Intressekonflikter i världshandeln: global handel, regionalism eller protektionism? och ingår i forskningsprojektet Handelseffekter av EU:s bilaterala och regionala handelsavtal

icon 2004:1 Regional integration och regionala handelsavtal (717.86 kB)