Säkerhet och försvar i framtidens EU - en analys av försvarsfrågorna i det europeiska kon (2003:10)

EU har växt fram som ett säkerhetspolitiskt projekt för att säkra fredliga relationer mellan Europas stater. Alltsedan bildandet av gemenskapen har det dock funnits EU-medlemsstater som strävat efter att gå vidare mot ett kollektivt försvar gentemot yttre fiender och hot.

Motståndarna till detta har istället förespråkat ett mellanstatligt utrikespolitiskt samarbete, multilaterala lösningar och krishantering som det bästa medlet att skapa säkerhet även utanför EU:s gränser. Denna rapport analyserar hur konventet i ljuset av det nya säkerhetspolitiska läge som uppstått efter den 11 september och Irak-kriget söker förena de olika synsätten i ett utkast till konstitution för EU. Fokus ligger på konventets förslag men i rapporten skissas även en bakgrund till och framtidsscenarier för ESFP.

Rapporten presenterades vid seminariet Säkerhet och försvar i framtidens EU och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

icon 2003:10 Säkerhet och försvar i framtidens EU - en analys av försvarsfrågorna i det europeiska konven (743.9 kB)