Skatterna och den fria rörligheten inom EU - svensk skatterätt i förändring? (2006:8)

Författare: 

Det är inte tillåtet för EU:s medlemsstater att ha skatteregler som verkar hindrande för den fria rörligheten. Utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis medför att fler och fler svenska skatteregler kan ifrågasättas. Det finns idag ett flertal områden inom svensk skattelagstiftning som är problematiska ur EG-rättslig synvinkel.

I denna rapport diskuteras inverkan av EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet på den svenska skatterätten. Rapportförfattaren menar att det i många fall är uppenbart att den svenska regleringen är EG-stridig och därför borde ändras. Lagstiftarens passivitet gör dock att andra organ, i synnerhet Skatteverket och skattedomstolarna, får en viktigare roll. Detta är en ny och inte helt oproblematisk utveckling av den svenska skatterätten.

Rapporten presenterades vid seminariet Skatterna och den fria rörligheten inom EU och ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: Effekter på centrala områden.