SME Financing in a Capital Markets Union (2016:6)

Små och medel­stora företag svarar för nära 70 procent av syssel­sättningen i EU. Eftersom de fort­farande är mycket beroende av traditionell bank­finansiering, i synnerhet i jäm­förelse med deras amerikanska mot­svarigheter, lanserade Europeiska kommissionen nyligen en plan för en kapital­marknadsunion. Syftet var bland annat att diversifiera företagens finansierings­källor. För­fattarna till den här rapporten försöker identifiera styrkor och svag­heter i kommissionens plan. De menar att kapitalmarknads­unionen kan skapa ett mer motstånds­kraftigt system, samtidigt som befintliga skillnader i nationell lag­stiftning sätter stora hinder i vägen för planen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Morgane Fouché är utredare på the Systemic Risk Centre vid the London School of Economics and Political Science (LSE). Katja Neugebauer och Andreas Uthemann är forskningsledare på the Systemic Risk Centre vid LSE.