Sverige inför rätta - Kontrollen av medlemsstaterna i Europeiska unionen (2006:3)

Under Europeiska unionens femtioåriga framväxt har förhållandet mellan EG-domstolen och medlemsstaternas nationella domstolar haft en avgörande betydelse och ständigt varit utsatt för diskussion och kritik. Det väckte därför stor uppmärksamhet när kommissionen inledde ett överträdelseärende rörande de svenska högsta domstolarnas obenägenhet att begära förhandsavgöranden från EG-domstolen.

 I föreliggande rapport, som presenteras vid Europaforum i Hässleholm 2006, redogörs för fördragsbrottsförfarandet i ett svenskt perspektiv och för vilken betydelse det kan ha i framtiden, särskilt när det gäller nationella domstolars tillämpning av EG-rätten.

I rapporten konstateras att det europeiska domstolssystemet har förändrats under senare år. EG-domstolen har fått en allt tydligare överordnad roll och kommissionen kontrollerar att nationella domstolar tolkar EG-rätten korrekt, vilket har tolkats som uttryck för centralisering. Det kan emellertid, hävdar rapportförfattarna, istället vara ett tecken på en pågående – och mer sällan diskuterad – decentralisering av EG-rättens tillämpning.

Rapporten presenterades vid seminariet Sverige, EU och juridiken och ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU.

icon 2006:3 Sverige inför rätta - Kontrollen av medlemsstaterna i Europeiska unionen (510.76 kB)