The EU and US criminal law as two-tier models (2016:4)

Författare: 

Med Lissabon­fördraget fick EU befogenhet att lag­stifta inom straff­rättens område, vilket har belysts i tidigare publikationer av Sieps. I denna rapport tar för­fattaren ett nytt grepp om ämnet genom att jäm­föra EU:s fram­växande straff­rätt med USA:s federala straff­rätt. Genom jämförelsen skapas en bild av olika utmaningar som upp­står när straff­rätt antas på en ny nivå. Därtill upp­manar för­fattaren EU att dra några lärdomar av den amerikanska utvecklingen inom straff­rättens område.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Maria Kaiafa-Gbandi är professor i straffrätt vid Juridiska fakulteten vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki. Hon är också direktör för Institutet för forskning om transparens, korruption och ekonomisk brottslighet vid samma fakultet.